International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Volume 5 Issue 3 (September 2021)

Issue Information

Issue Information | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 5 (3)
Issue Information

pp. i - vi   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2021.379

Abstract

Keywords:

Original Articles

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 5 (3)
Improvement of Superior Genotypes from Anatolian Sage (Salvia Fruticosa Mill.) Populations By Clonal Selection

Fatma Uysal Bayar & Kenan Turgut

pp. 104 - 122   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2021.379.1

Abstract

This research was conducted with the purpose of obtaining high quality plants by selection breeding of Anatolian sage (Salvi afruticosa Mill.) in different locations of Antalya province. In this research, clonal individual plants belong to Salvia fruticosa Mill. species, were collected from 15 different populations in the flora of Antalya. The clonal selection method was used in the breeding of this species, which is propagated clonally. Dry herbage yield was between 748.34 and 1135.15 kg/da for A clones, while it was between 748.34 and 1135.15 kg/da for B clones in terms of the population mean. The highest dry leaf yield was determined 534.36 and 605.867 kg/da for A and B clones respectively. Furthermore, 1.8-cineole, camphor and caryophyllene were determined as the main components of essential oils. The proportion of 1.8-cineole was determined between 34.51-73.49%. In this research, it was observed that there was a large variation between clonal lines, and some of them were determined as important in terms of morphological characteristics, yield and quality.

Keywords: Salvia Triloba, Yield, Quality, Clonal Selection

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 5 (3)
Doğal Klinoptilolit/ CZA Hibrit Katalizörünü Kullanarak Sentez Gazından Dimetileterin Tek Adımda Sentezi: Katalizör Oranının Etkileri

Savaş Gürdal & Muzaffer Yasar

pp. 123 - 138   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2021.379.2

Abstract

Bu çalışmada, sentez gazından doğrudan dimetileter (DME) eldesi kapsamında ülkemizde bulunan klinoptilolit doğal zeolitinden yola çıkılarak D-Klinoptilolit (DK) isimli yeni katalizör sentezlenmiştir. Sentezlenen bu katalizör CuO/ZnO/Al2O3 (CZA) katalizörü ile 1/3 ve 2/1 oranında modifiye edilerek yeni katalizör bileşimleri elde edilmiştir. DME eldesi için sisteme besleme yapılacak olan gazların bileşimi % hacimce sırasıyla H2/CO/CO2/N2 = 36/18/10/36 olacak şekilde sisteme beslenmiştir. Gaz bileşimi oranları ile 2 farklı katalizör bileşimi, sabit yataklı, yüksek basınçlı ve sürekli akışlı reaksiyon sisteminde 250 °C, 275 °C ve 300 °C sıcaklıklarda, 30 ve 40 bar basınç altında ve 30,60,90 ve 120 dakikalarda aktivite testlerine tabi tutulmuştur. Katalizörlerin ve doğal zeolitin karakterizasyonu amacıyla X-işini difraktometresi (XRD), Yüzey Alanı Ölçüm Cihazı (BET), Termogravimetrik Analiz (TGA), Fourier Dönüşümlü Kizilötesi (FTIR) analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda 2 farklı oranda hazırlanan katalizör bileşimlerinin, farklı reaksiyon süreleri, reaksiyon basıncı ve reaksiyon sıcaklıklarında dimetileter seçiciliği (SDME) ve toplam karbon dönüşümüne (XC) etkileri incelenmiştir. DK+CZA (ağırlıkça 3/1) katalizör bileşimi 30 bar basınçta en yüksek % 69,5 olarak DME seçiciliğinde ürünler 250 °C’ de gerçekleşmiş olup, aynı sıcaklıkta zaman geçtikçe azalmıştır. Sıcaklık 275 ve 300 °C’ye çıktığında da başlangıçta DME seçiciliği tekrar artarken, aynı sıcaklıkta zaman ilerledikçe tekrar DME seçicilik oranında düşüş görünmüştür. DK+CZA (1/2) katalizör bileşimi 3 farklı sıcaklık ve sürelerde %10’un biraz üzerinde % DME seçiciliği sonuçlarını vermiştir. 40 bar basınçta ise DK+CZA (3/1) ve DK+CZA (1/2) oranındaki katalizör bileşimlerinin 250 °C ’de DME seçicikleri % 80’in üzerindedir. Çalışmalar sonucunda, katalizörlerin DME seçicilikleri karşılaştırıldığında DK+CZA (3/1) katalizör bileşiminin DME seçiciliğinin DK+CZA (1/2) katalizör bileşiminden daha fazla olduğu görülmüştür.

Keywords: Sentez Gazı, Dimetileter, Klinoptilolite, Katalizör, Enerji

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 5 (3)
Kavunda (Cucumis melo L.) Üstün Nitelikli Bitki ve Meyve Özelliklerine Yönelik Gen Havuzu Oluşturulması

Emine Barsal & Ahmet Naci Onus

pp. 139 - 162   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2021.379.3

Abstract

Kavun tüm Dünyada ve Türkiye’de de yetiştiriciliği yapılan en önemli sebze türlerinden biridir. Türkiye’de yetiştirilen en önemli 2 kavun tipi Galia ve Kırkağaç’tır. Bu çalışmanın amacı, her iki tip için ıslah amaçlı gen havuzu (popülasyon) oluşturma ve bu oluşturulan popülasyonlardan kendileme ve seleksiyon metodları ile kaliteli yarıyol ıslah materyali (F3 ve F4 hatları) seçimi ve karekterizasyonunun yapılmasıdır. Bu çalışma piyasada yetiştirilen/popüler 5 adet Galia F1 ve 8 adet Kırkağaç F1 çeşiti ile yürütülmüştür. Ayrıca bu hibritler arasında yeni melezler yapılmıştır. Popülasyonlardan seçilmiş F3 ve F4 hatların bitki ve meyve gözlemleri yapılmış ve sera koşullarında doğal inokülasyonla külleme dayanımları kontrol edilmiştir. Yapılan ölçüm ve gözlemler UPOV Kavun Tanımlama Listesi kriterlerinin modifiye edilmesiyle yapılmıştır.Daha sonra seçilmiş yarıyol ıslah materyallerinin en önemli özellikleri TBA ve Kümeleme analizleri ile istatistiki olarak test edilmiştir. Yapılan istatistiki analize göre, hatlara yapılan gözlemler arasındaki korelasyonlar belirlenmiş, ayrıca analiz edilen hatlar için dendogram oluşturulmuş ve bununla hatlar arası akrabalık dereceleri gözlenmiştir. Istatistiki analizi yapılan seçilmiş kaliteli 55 Galia F3 ve 46 Galia F4 hatları arasında oldukça yüksek genetik çeşitlilik bulunduğu görülmüştür. Erkencilik genetik çeşitliliğe etkisi en etkin olan özellik olarak bulunmuştur. 128 adet Kırkağaç F3 ve 122 adet Kırkağaç F4 hatların istatistik analizi sonucunda yine genetik çeşitliliğin oldukça yüksek olduğu görülmüştür. F3 hatlarda meyvede pütürlülük, F4 hatlarda ise TSS özelliğinin genetik çeşitliliğe etkisi en yüksek bulunmuştur. Oluşturulan dendogramlarda Galia F3 hatlarının 2 ana ve 6 alt küme oluşturduğu, Galia F4, Kırkağaç F3 ve Kırkağaç F4 hatları için 2 ana ve 7 alt küme oluştuğu görülmektedir. Ayrıca hatların şema üzerindeki dağılımına göre F1 ıslahında kullanılmak üzere birbirinden uzak olan hatlar belirlenmiştir. Sonuç olarak F1 ıslahında kullanılmak üzere bitki ve meyve özellikleri tanımlanmış ve yerel PM ırkı için dayanıklılığı belirlenmiş kaliteli 101 adet Galia ve 250 adet Kırkağaç yarıyol ıslah materyalleri elde edilmiştir.

Keywords: Seleksiyon, Islah Hattı, Yarı Yol Materyali, Fenotip, Kendileme

Review Articles

Review article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research Vol. 5 (3)
Ethnobotanical Uses of Liliaceae s.s. and Colchicaceae Taxa in Turkey

Mustafa Eray Bozyel, Elif Merdamert-Bozyel, Atakan Benek, Dilay Turu, Mustafa Ali Yakan & Kerem Canlı

pp. 163 - 174   |  DOI: 10.29329/ijiasr.2021.379.4

Abstract

The relationship between plants and humans is as old as human history. The branch of science that studies this relationship between humans and plants is called ethnobotany. People have been used plants in various ways, including food, medicine, clothing, goods, and firewood. Geophyte is a name given to herbaceous plants with special subsoil stems, such as bulbs, rhizomes, and tubers. In the Flora of Turkey, monocotyl geophytes are represented by 688 species, of which 244 are endemic. The rate of endemism is 35.5%. They belong mostly to the families Liliaceae s.l., Amaryllidaceae, Iridaceae, Araceae, and Orchidaceae. There are many reports on the ethnomedicinal effects of Liliaceae s.s. and Colchicaceae families. This review reports on the findings of an ethnobotanical survey of Liliaceae and Colchicaceae families used in Turkey. As a result of the study, we listed that four Gagea, four Tulipa, three Fritillaria, and two Lilium taxa from the Liliaceae s.s., and three Colchicum taxa from the Colchicaceae were used ethnobotanically by local people in Turkey. It was also apparent from the results of the study, Liliaceae s.s. and Colchicaceae families are mostly used by local people for ornamental plant. The genus Tulipa has the greatest number of ethnobotanical uses. The most commonly used plant parts are whole plants, bulbs, and flowers.

Keywords: Liliaceae, Colchicaceae, Gagea, Tulipa, Fritillaria, Lilium, Colchicum, Ethnobotanical Uses in Turkey