International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2023, Vol. 7(2) 47-61

Farklı Rakımlarda Yetiştirilmiş Yenice Kırmızı Biberinin Kalite Değişimleri

Hatice Nihan Çiftci, Mehmet Ali Gündoğdu & Kenan Kaynaş

pp. 47 - 61   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2023.578.1

Published online: July 19, 2023  |   Number of Views: 41  |  Number of Download: 165


Abstract

Çanakkale ili Yenice ilçesinin kırmızı kapya biberi diğer biberlerden farklı kalitesiyle Coğrafi İşaret tescili ile ‘’Yenice Kırmızı Biberi‘’ olarak anılmaktadır. Bu kapsamda Yenice Kırmızı Biberine ait verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Yenice ilçesinde kapya tipi biber yetiştiriciliği yapan üreticiden temin edilen tohumalar farklı yükseltilere sahip üç lokasyonda standart bakım işlemleri ile yetiştirilmiştir. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her tekerrürde 15 adet meyve kullanılmıştır. Biberlerde verim, kalite özellikleri incelenmiş ve aroma bileşenleri kompozisyonu değerlendirilmiştir. Ulaşılan bulgulara göre Yenice’ye özgü ekolojik özellikler sebebiyle; Yenice Kırmızı Biberi, 158.21 g ortalama meyve ağırlığı, 75.17 mm meyve eni – 18.49 cm meyve boyu, daha doygun kırmızı meyve rengi, %8.33 suda çözünebilir kuru madde ve 6.97 g/100 g toplam şeker miktarı, 5.78 mm meyve eti kalınlığı, 2.6 lop sayısı, diğer lokasyonlardan fazla sayıda aroma bileşeni ile Ezine ve Merkez ilçede yetiştirilen biberleri geri planda bırakmıştır. Yenice Kırmızı Biberinin coğrafi olarak yakın mesafelerde yetiştirilen diğer biberlerden daha üstün bazı verim ve kalite özelliklerine sahip olduğu belirlenmiştir.

Keywords: Kapya, Aroma, Kalite, Rakım


How to Cite this Article

APA 6th edition
Ciftci, H.N., Gundogdu, M.A. & Kaynas, K. (2023). Farklı Rakımlarda Yetiştirilmiş Yenice Kırmızı Biberinin Kalite Değişimleri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 7(2), 47-61. doi: 10.29329/ijiasr.2023.578.1

Harvard
Ciftci, H., Gundogdu, M. and Kaynas, K. (2023). Farklı Rakımlarda Yetiştirilmiş Yenice Kırmızı Biberinin Kalite Değişimleri . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 7(2), pp. 47-61.

Chicago 16th edition
Ciftci, Hatice Nihan, Mehmet Ali Gundogdu and Kenan Kaynas (2023). "Farklı Rakımlarda Yetiştirilmiş Yenice Kırmızı Biberinin Kalite Değişimleri ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 7 (2):47-61. doi:10.29329/ijiasr.2023.578.1.

References
 1. Anonim (2011). Gıda teknolojisi, salça üretim teknolojisi. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 79. [Google Scholar]
 2. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (Faostat, 2022). Kasım 2022 tarihinde http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC  adresinden erişildi. [Google Scholar]
 3. Bloch-Dano, E. (2008). La fabuleuse histoire des legumes. Grasset, Paris, France. (çev: Özyıldırım, N. (2015). Sebzelerin efsanevi tarihi. RGK Yayınları, İstanbul.) 151. [Google Scholar]
 4. Bozkurt, S.B. (2019). Kapya tipi biber (Capsicum annuum L. cv. Kapya) yetiştiriciliğinde kullanılan organik gübrelerin bitki gelişimi ve meyve kalitesi üzerine etkileri. Yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Bursa. [Google Scholar]
 5. Duman, İ., Elmacı, Ö.L. (2014). Organik koşullarda uzun süreli önbitki -salçalık biber (Capsicum annum L. cv. Kapya) kombinasyonu şeklinde yapılan yetiştiriciliğin verim meyve ve toprak özelliklerine etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 51(3), 289-296. [Google Scholar]
 6. Erdoğmuş, A.Ö., Kaynaş, K., Kaya, S. (2015). Kırmızı biberde (Capsicum annuum L. cv. Kapya) bazı hasat sonrası uygulamaların depolama kalitesi üzerine etkileri. ÇOMÜ Zir. Fak. Derg., 3(2), 45–53. [Google Scholar]
 7. Jun, H.R., Cho, I.H., Choi, H-K., Kim, Y-S. (2005). Comparison of volatile components in fresh and dried red peppers (Capsicum annuum L.) Food Sci. Biotechnol., 14(3), 392 - 398. [Google Scholar]
 8. Karaağaç, O., Balkaya, A. (2010). Bafra kırmızı biber populasyonlarının (Capsicum annuum L. var. Conoides (Mill.) Irish) tanımlanması ve mevcut varyasyonun değerlendirilmesi. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 25(1), 10-20. [Google Scholar]
 9. Karaçalı, İ. (2012). Bahçe ürünlerinin muhafaza ve pazara hazırlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları (8. Baskı), İzmir, 486. [Google Scholar]
 10. Kaya, S. (2003). Çanakkale yöresinde bazı sebze türlerinin organik tarım yöntemiyle yetiştirilmesi. Yüksek lisans tezi. Çomü Fen bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. [Google Scholar]
 11. Kevrešan, Z.S., Hrabovski, N.C., Kuhajda, N.K., Mimica-Dukić, N., Sakač,  M.B. (2009). Essentıal oıl composıtıon of fresh and drıed pepper fruıts (Capsicum annuum L.). Food and Feed Research, 36(1-2), 29-34. [Google Scholar]
 12. Korkmaz, A. (2016). Şanlıurfa pul biberlerinin (isot) üretim ve depolama aşamalarında meydana gelen bazı fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimlerin saptanması. Doktora Tezi. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şanlıurfa. [Google Scholar]
 13. Korkutata, N., Kavaz, A. (2013).  Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetistirilen kırmızı acı biber popülasyonlarının (Capsicum annum L.) bazı kalite parametreleri. Akademik Gıda 11(1), 53-58. [Google Scholar]
 14. López Camelo, A.F., Gomez, P. (2004). Comparison of color indexes for tomato ripening. Horticultura Brasileira, 22(3), 534-537. [Google Scholar]
 15. Luning, P. A., de Rijk, T., Wichers, H. J., Roozen, J. P. (1994). Gas chromatography, mass spectrometry, and sniffing port analyses of volatile compounds of fresh bell peppers (Capsicum annuum) at different ripening stages. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42, 977–983. [Google Scholar]
 16. McGuıre, G. R. (1992). Reporting of objective color measurements. HortScience, 27(12), 1254-1255. [Google Scholar]
 17. Mercan, Ş.O., Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: Çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 67-94. [Google Scholar]
 18. Oruña-Concha, M.J., López-Hernández, J., Simal-Lozano, J.A., Simal-Gándara, J., González-Castro, M.J., de la Cruz García, C. (1998). Determination of volatile components in fresh, frozen, and freeze-dried padrón-type peppers by gas chromatography-mass spectrometry using dynamic headspace sampling and microwave desorption. Journal of Chromatographic Science, 36, 583- 588. [Google Scholar]
 19. Öntürk, G., Çürük, S. (2019). Hatay’ın farklı ilçelerinde yetiştirilen biber köy popülasyonlarında bitki ve meyve özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 29(4), 689-701. [Google Scholar]
 20. Ross, A.F., (1959). Dinitrophenol methot for reducing sugar, in potato processing. Ed. W.F. Tulburt and O. Smith.S.P. Tavi Publishing co., Connecticut, 469-470. [Google Scholar]
 21. Sakaldaş, M., Kaynaş, K., Özdirek, F. (2014). Kapya biber tipinde hasat sonrası uygulamaların kalite ve biyokimyasal özelliklere etkileri. 10. Tarım Sempozyumu Tekirdağ 552 (s. 163-169). [Google Scholar]
 22.  T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 2019. [Google Scholar]
 23. Türk patent ve marka kurumu (TPK, 2020a). Temmuz 2020 tarihinde http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/getFile?fileId=6B3F914C-E72C-437C-8A30-F50C51DE0A23   adresinden erişildi. [Google Scholar]
 24. Türk patent ve marka kurumu (TPK, 2020b). Temmuz 2020 tarihinde  https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/geographicalRegisteredList/ adresinden erişildi. [Google Scholar]
 25. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK, 2022). Ekim 2022 tarihinde https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr adresinden erişidi. [Google Scholar]
 26. Vlahova, V., (2014). The impact of bıofertılısers on the qualıty parameters of the pepper fruıt (Capsıcum annuum L.) ın organıc agrıculture condıtıons. Scientific Papers. Series B, Horticulture. LVIII (58). [Google Scholar]
 27. Vural, H., Eşiyok, D., Duman, İ. (2000). Kültür sebzeleri (sebze yetiştirme). Ege Üniversitesi Basım Evi, İzmir, 440. [Google Scholar]
 28. Yılmaz, E., Arsunar, E.S., Aydeniz, B., Güneşer, O. (2015). Cold pressed capia pepperseed (Capsicum annuum L.) oils: composition, aroma, and sensory properties. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 117, 1016–1026. [Google Scholar]
 29. Ziino, M., Condurso, C., Romeo, V., Tripodi, G., Verzera, A. (2008). Volatile compounds and capsaicinoid content of fresh hot peppers (Capsicum annuum L.) of different calabrian varieties. J Sci Food Agric 89, 774–780. [Google Scholar]