International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article    |    Open Access
International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2019, Vol. 3(4) 106-116

Killi Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde Zn ve Mn Besin Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı

Sefa Polatöz & Turgut Yeşiloğlu

pp. 106 - 116   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2019.219.2

Published online: December 30, 2019  |   Number of Views: 110  |  Number of Download: 649


Abstract

Turunçgiller dünyada yetiştiriciliği yapılan en önemli meyve gruplarından biridir. Subtropik iklim kuşağında yer alan ülkemizde, turunçgil yetiştiriciliği bakımından kaliteli sofralık turunçgil üretimi yapılmaktadır. Çalışma killi toprak koşullarında yetiştirilen, 1964 yılında 7x7 m aralıkla dikilmiş Yerli turunç üzerine aşılı olan Kütdiken limon çeşidinde Ekim, Şubat, Mayıs ve Ağustos ayları olmak üzere yılda 4 dönemde ve 2 yıl süreyle 3’er yinelemeli olmak üzere örnekler alınarak yapılmış olup, ağaçlardan alınan tohum, meyve eti, meyve kabuğu, yaprak, ana dal, kalın dal, normal dal, ince dal, kalem, anaç, kök boğazı, kalın kökler, normal kökler ve kılcal kökler çalışma materyali olarak kullanılmıştır. Kütdiken limon çeşidinde çinko (Zn) ve mangan (Mn) besin elementlerinin mevsimsel dağılımları incelenmiştir, Araştırma sonucunda Zn ve Mn bitki besin elementleri bakımından organlar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Kütdiken limon çeşidinde dönemlerin tamamında en yüksek çinko ve mangan değerleri kılcal köklerde bulunmuştur.

Keywords: Çinko, Mangan, Limon, Killi Toprak


How to Cite this Article

APA 6th edition
Polatoz, S. & Yesiloglu, T. (2019). Killi Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde Zn ve Mn Besin Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 3(4), 106-116. doi: 10.29329/ijiasr.2019.219.2

Harvard
Polatoz, S. and Yesiloglu, T. (2019). Killi Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde Zn ve Mn Besin Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 3(4), pp. 106-116.

Chicago 16th edition
Polatoz, Sefa and Turgut Yesiloglu (2019). "Killi Toprak Koşullarında Yetiştirilen Kütdiken Limon Çeşidinde Zn ve Mn Besin Elementlerinin Mevsimsel Dağılımı ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 3 (4):106-116. doi:10.29329/ijiasr.2019.219.2.

References
 1. Aksoy, T., (1974). Dörtyol D.Ü.Ç. Turunçgiller İşletmesinde Portakallarda Görülen [Google Scholar]
 2. Çinko Noksanlığının Fosfor ile İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ank.Ü.Z.F. Yayınları: 627, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 370. Ankara. [Google Scholar]
 3. Bolat, İ., Kara, Ö., (2017). Bitki Besin Elementleri: Kaynakları, İşlevleri, Eksik ve Fazlalıkları. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1): 218-228, 1 Haziran/June, 2017. [Google Scholar]
 4. Cahoon, G.A., (1970). Survey of foliar content of American and French hybrid grapes in fourteen research demostration vineyards in Southern Ohio Rest. Ohio Agric. Res. Dev. Cent. 44: 24-27. [Google Scholar]
 5. Chapman, H.D., (1960). Leaf and Soil Analysis in Citrus Orchards. Criteria fort he Diagnosis of Nutrient Status and Guidance of Fertilization and Soil Management Practices. Univ. Calif. , Div. Agr. Sci. , Manual. 25 p. Berkeley. California. [Google Scholar]
 6. Chapman, H.D., and Pratt, P.F., (1961). Methods of Analysis for Soils, Plant and Waters. Univ. Calif., Div. Agr. Sci. [Google Scholar]
 7. Chapmann, H.D., (1965). Diagnostic criteria for plant and soils. Department of soils and plant nutrition, University of California citrus research center and agricultural experiment station, Riverside, USA. [Google Scholar]
 8. Erdal,İ., Kepenek, K., and Kızılgöz, İ., (2005). Effect of elemental sulphur and sulphur containing waste on the ıron nutriton of strawberry plants grown in a calcareous soil. Biological Agriculture and Horticulture. 23 (3). [Google Scholar]
 9. FAO, (2017). Food and Agricultural Organization of the United Nations, (http://faostat.fao.org) Erişim 06 Aralık 2017. [Google Scholar]
 10. Gardiner, D.T., ve Miller, R.W., (2008). Soils in Our Environment. 11th Edition, Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle Hill, Ne Jersey, USA.  [Google Scholar]
 11. Kacar, B., 1995. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri:III, (1995). Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı [Google Scholar]
 12. Yayınları No:3, Ankara. s:150. [Google Scholar]
 13. Levy, J.F., (1968). Aplication du diagnostic foliaire ala determination de besiins alimentaries des plantes cultivees. 11. colog, Eur. Medit. Sevilla, 295-305. [Google Scholar]
 14. Marschner, H., (1986). Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, San Diego, California, USA. p.461. [Google Scholar]
 15. Marschner, H., (1996). Mineral nutrition of higher plants. Second Edition. Academic Pres Inc. London, G.B., p. 446. [Google Scholar]
 16. McBrıdge, M.B., and Blasıak, J.J., (1979). Zinc and copper solubility as a function of pH in an acid soil. Soil Sci. Soc. Am. J. 43: 866-870. [Google Scholar]
 17. McCauley, A., Jones, C., and Jacobsen, J., (2009). Nutrient Management. Nutrient management module 9 Montana State University Extension Service. Publication, 4449-9, p.1–16.  [Google Scholar]
 18. Mengel, K., ve Kirkby, E.A., (2001). Principles of Plant Nutrition. 5th Edition, Kluwer Academic Publishers, Netherlands.  [Google Scholar]
 19. Nadır, M., (1978). ( Variations in the Content of Micro Element in Citrus Leaves in Relation to Leaf Age). Variation des Teneurs en Oligo Element des Feuilles de Citrus en Fonction de leur Age. Awamia (1974), No, 51: 31-53. [Google Scholar]
 20. Özbek, N., Özsan, M., ve Danışman, S., (1977). Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Önemli Limon Çeşitlerinde Görülen Mikro Besin Maddeleri Noksanlıklarının Teşhis Ve Giderilmesi. Tübitak Yayınları. No: 330, Toag  Seri No. 58, Ankara, 69 S. [Google Scholar]
 21. Özbek, N., Özsan, M., Danışman, S., ve Tuzcu, Ö., (1977). B. Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Önemli Altıntop Çeşitlerinde Makro Ve Mikro Besin Maddeleri Noksanlıklarının Teşhis Ve Giderilmesi. Tübitak-Toag. 236. [Google Scholar]
 22. Saunt, J., (2000). Citrus Varieties Of The World. Sinclair Int. Limited, Norwich, England.  [Google Scholar]
 23. Spıegel-Roy, P., and Goldschmıdt, E.E., (1996). Biology of Citrus. Cambridge University Pres 230 p. [Google Scholar]
 24. Srivastava, A. K., and Singh, S., (2009). Zinc Nutrition in 'Nagpur' Mandarin on Haplustert, Journal of Plant Nutrition, 32 (7), 1065-1081. [Google Scholar]
 25. Swietlik, D., (2002). Zinc Nutrition of Fruit Trees by Foliar Sprays. Acta Horticulture, [Google Scholar]
 26. 594, 123-129. [Google Scholar]
 27. Tuzcu, Ö., Özsan, M., Gezerel, Ö., ve Kaplankıran, M., (1981 a). Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinin Bitki Besin Maddeleri Bakımından Genel Durumları. I- Doğu Akdeniz Bölgesi. Ç.Ü.Z. F.Yıll., 12 (1-4): 58-69. [Google Scholar]
 28. Tuzcu, Ö., Özsan, M., Kaplankıran, M., ve Hızal. A. Y., (1981 b). Akdeniz Bölgesi Turunçgil Bahçelerinin Bitki Besin Maddeleri Bakımından Genel Durumları. II- Batı Akdeniz Bölgesi. Ç.Ü.Z. F.Yıll., 12 (1-4): 70-81. [Google Scholar]
 29. Tuzcu, Ö., (1990). Türkiye’de Yetiştirilen Başlıca Turunçgil Çeşitleri. Akdeniz İhracatçılar Birlikleri Yayınları. Nurol Matbaası. Ankara. 74 S.  [Google Scholar]
 30. Yeşiloğlu, T., (2007). Turunçgil Ders Notları. Adana (Yayınlanmamış). [Google Scholar]