International Journal of Innovative Approaches in Science Research
Abbreviation: IJIASR | ISSN (Print): 2602-4810 | ISSN (Online): 2602-4535 | DOI: 10.29329/ijiasr

Original article | International Journal of Innovative Approaches in Science Research 2020, Vol. 4(2) 35-51

Krom Zenginleştirme Tesislerinde, Gürültü Şiddetinin Çalışanlara Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Mustafa Özgür Keskin

pp. 35 - 51   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2020.259.2

Published online: June 29, 2020  |   Number of Views: 18  |  Number of Download: 152


Abstract

Madencilikte, metalik cevherlerin zenginleştirilme işlemleri, farklı şekillerde gerçekleştirilebilmelerine rağmen, genelde prosesler; hazırlama işlemleri, boyut küçültme ve sınıflandırma gibi ön işlemleri kapsamaktadır. Bu işlemler, gürültü düzeyi oldukça yüksek seviyelere ulaşabilen büyük boyutlardaki makine ve yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Bu araştırmada, Adana ve Mersin bölgelerinde bulunan krom zenginleştirme tesisleri sallantılı masa ve değirmen katlarında, TS EN 61672-1 ve IEC 61672 standartlarına uygun Lutron SL-4010 dijital ölçüm cihazı ile gürültü şiddeti ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Her iki tesiste, masa katları ile değirmen katları içerisindeki gürültü şiddeti değerlerinin 85-95 dB arasında değiştiği ve “Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliğe” göre bu değerlerin; maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, belirlenen gürültü şiddeti değerleri karşılaştırmalı olarak incelenmiş, çalışanlar üzerindeki etkileri mevzuat doğrultusunda değerlendirilmiş ve bu etkilerinin önlenebilmesi için yapılması gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır.

Keywords: Cevher Hazırlama, Sallantılı Masa, Değirmen, Gürültü Şiddeti


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Keskin, M.O. (2020). Krom Zenginleştirme Tesislerinde, Gürültü Şiddetinin Çalışanlara Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 4(2), 35-51. doi: 10.29329/ijiasr.2020.259.2

Harvard
Keskin, M. (2020). Krom Zenginleştirme Tesislerinde, Gürültü Şiddetinin Çalışanlara Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 4(2), pp. 35-51.

Chicago 16th edition
Keskin, Mustafa Ozgur (2020). "Krom Zenginleştirme Tesislerinde, Gürültü Şiddetinin Çalışanlara Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi ". International Journal of Innovative Approaches in Science Research 4 (2):35-51. doi:10.29329/ijiasr.2020.259.2.

References
 1. Balcı, S. (2016). Çimento Üretiminde Toz ve Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara. [Google Scholar]
 2. Berger, E.H., Neitzel, R., ve Kladden, C.A. (2015). Noise Navigator Sound Level Database with Over 1700 Measurement Values, Univ. of Michigan, Dept. of Environmental Health Science, Ann Arbor, MI; Version 1.8, 3M Personal Safety Division EARCAL Laboratory, USA. [Google Scholar]
 3. Canfeng, Z., Shujie, Y. ve Dong, L. (2012). Comprehensive Control of the Noise Occupational Hazard in Cement Plant, International Symposium on Safety Science and Engineering in China (ISSSE-2012) & Procedia Engineering 43 ( 2012 ) 186-190. s. [Google Scholar]
 4. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (2013). T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 28 Temmuz 2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazete (S:21).  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130728-11.htm (Erişim: Aralık 2019). [Google Scholar]
 5. Directive 2003/10/EC of the European Parliament and of the Council (2003). On the Minimum Health and Safety Requirements Regarding the Exposure of Workers to the Risks Arising From Physical Agents (Noise), Official Journal of the European Union, Brussels. [Google Scholar]
 6. Ediz, İ.G., Beyhan, S., Akçakoca, H. Ve Sarı, E. (2002). Madencilikte Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının İncelenmesi, Türkiye 13. Kömür Kongresi Bildiriler Kitabı,13-22. s., Zonguldak- Türkiye. [Google Scholar]
 7. Energy Resources of Australia LTD. (ERA) (2014). Ranger 3 Deep Draft Environmental Impact Statement, Appendix 7, Noise and Vibration Impact Assessment, 13. s., Australia. [Google Scholar]
 8. Güler, Ç. ve Çobanoğlu, Z. (1994). Gürültü. T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Çevre Sağlığı Temel Kaynak Dizisi No:19, Ankara (ISBN 975-7572-44-6). [Google Scholar]
 9. Güvercin, Ö. ve Aybek, A. (2003). Taş Kırma ve Eleme Tesislerinde Gürültü Sorunu, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6 (2), 101-107. s., Kahramanmaraş (ISSN: 1301-2053). [Google Scholar]
 10. Mining Industry Advisory Committee (MIAC), Department of Mines and Petroleum, Western Australia (2014). Guideline: Management of Noise in Western Australian Mining Operations, Australia (ISBN: 978-1-92-1163-92-0). [Google Scholar]
 11. Mutlu, M., Sarı, M., Önder, M. ve Önder S. (2017). Bir Taşocağı ve Kırma-Eleme Tesisi’nde Gürültüye Bağlı İşitme Kayıplarının Bulanık Mantık Yöntemi ile Tahmin Edilebilirliği, Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2017, 396-411 s., Adana (ISBN: 978-605-01-1087-6). [Google Scholar]
 12. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı,  DPT: 2626 - ÖİK: 637(2001). Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Metal Madenler Alt Komisyonu, Krom Çalışma Grubu Raporu, Ankara (ISBN 975-19-2862-1). [Google Scholar]
 13. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) (2015).  Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi, http://www.isgum.gov.tr/rsm/file/isgdoc/isgip/isgip_saglik_tani_rehberi.pdf (Erişim: Mayıs 2020). [Google Scholar]
 14. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (2018). Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi, Ankara. [Google Scholar]
 15. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (2020). 2018 Yıllık İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri, http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari (Erişim: Mayıs 2020). [Google Scholar]
 16. TS EN ISO 9612, Türk Standardı, Akustik - Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Belirlenmesi-Mühendislik Yöntemi (2009). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (ICS 13.140). [Google Scholar]
 17. TS EN ISO 11204, Türk Standardı, Akustik - Makina ve Donanımdan Yayılan Gürültü - Bir İş İstasyonundaki ve Doğru Çevresel Düzeltmeler Uygulanmış Belirtilen Diğer Konumlardaki Emisyon Ses Basınç Seviyelerinin Tayini (2012). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (ICS 17.140.20). [Google Scholar]