Pen Academic Publishing   |  ISSN: 2602-4810   |  e-ISSN: 2602-4535

Orjinal Araştırma Makalesi | Uluslararası Fen Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 2019, Cil. 3(1) 9-19

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı

Elif Merdin & Sezgin Aygün

ss. 9 - 19   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ijiasr.2019.187.2   |  Makale No: MANU-1903-08-0003.R1

Yayın tarihi: Mart 29, 2019  |   Okunma Sayısı: 42  |  İndirilme Sayısı: 185


Özet

Bu çalışmanın amacı, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulunda İnsan Kaynakları Yönetimi, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programlarında öğrenim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda algı düzeylerinin belirlenmesidir. Betimsel tipteki bu araştırma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulundan 5 farklı programdan toplam 300 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 11 maddelik anket uygulanmış olup sonuçlar analiz edilmiştir. Katılımcıların % 35’i Deniz ve Liman İşletmeciliği, %18’i Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, %18.3’ü Turizm ve Otel İşletmeciliği, %18’i Turizm ve Seyahat Hizmetleri, % 10.7’si ise İnsan Kaynakları Yönetimi öğrencilerinden oluşmaktadır. Ankete katılanların % 90.3’ü iş güvenliği olgusunu uyulması gerekli kurallar dizisi olarak değil, güvenli ve kaliteli bir yaşam için gerekli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca % 88’i Programlarda okutulacak İSG derslerinin İSG sertifikasına öğretim üyeleri ve öğretim elemanları tarafından verilmesini ayrıca İSG konusunda yazılı ve görsel tüm bilgilendirme ve içeriklere daha kolay ulaşmayı istemektedir. Bu sonuçlardan ankete katılan öğrencilerin İSG konusuna önem verdikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Meslek Yüksek Okulu, İSG Kültürü


Bu makaleye nasıl atıf yapılır?

APA 6th edition
Merdin, E. & Aygun, S. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı . Uluslararası Fen Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), 9-19. doi: 10.29329/ijiasr.2019.187.2

Harvard
Merdin, E. and Aygun, S. (2019). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı . Uluslararası Fen Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, 3(1), pp. 9-19.

Chicago 16th edition
Merdin, Elif and Sezgin Aygun (2019). "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Güvenliği Algısı ". Uluslararası Fen Araştırmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi 3 (1):9-19. doi:10.29329/ijiasr.2019.187.2.

Kaynakça
  1. Altın, M. ve Taşdemir, Ş. (2017) İSG İş Sağlığı ve Güvenliği. Eğitim Yayınevi, Konya [Google Scholar]
  2. Aygün, S. ve Öztürk, Ö. F. (2017) Mühendis ve Teknik Eleman Adaylarının İş Güvenliği Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi. The International Journal of Innovative Approaches in Science Research, 1(1), 21-32. [Google Scholar]
  3. Gerek, N. (2008) İş Sağlığı ve Güvenliği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları. [Google Scholar]
  4. Gökpınar, S. (2004) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Temel İlkeleri, İş Sağlığı ve Güvenliği  [Google Scholar]
  5. Dergisi, 19, 18-24. [Google Scholar]
  6. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal (01.03.2019) [Google Scholar]
  7. Kalaycı, Ş. (2010). Spss uygulamaları çok değişkenli istatistik teknikleri (5. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. [Google Scholar]
  8. Lerman, Y., Feldman, Y., Shnaps, R., Kushnir, T. Ve Ribak, J. (1998) Evaluation of an Occupational Health Education Program Among 11th Grade Students,  American Journal of Industrial Medicine 34, 607–613. [Google Scholar]
  9. Mostafa, N.S. ve Momen, M. (2014). Occupatıonal Health and Safety Training: Knowledge, Attitude and Practice Among Technical Education Students, Egyptian Journal of Occupational Medicine, 38 (2), 153-165. [Google Scholar]